Σήμανση οδών με πινακίδες PDF Εκτύπωση E-mail

Οι για τη σήμανση των οδών τοποθετούμενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) που δηλώνουν :

 • επικίνδυνες θέσεις
 • Προσβάσεις οδικών κόμβων
 • Προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων
Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπόρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής :
Αρ.Πινακίδας Κ:     Κ01-Κ10     Κ11-Κ20     Κ21-Κ30     Κ31-Κ41

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ) που δηλώνουν :
 • Προτεραιότητα
 • Απαγορεύσεις ή περιορισμούς
 • Υποχρεώσεις

οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.

Επιτρέπεται:

α) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο η ρύθμιση περιορίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.

β) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής:
Αρ.Πινακίδας Ρ:     Ρ1-Ρ10     Ρ11-Ρ20     Ρ21-Ρ30     Ρ31-Ρ40     Ρ41-Ρ50δ     Ρ51-Ρ60     Ρ61-Ρ77

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π) που δηλώνουν :

 • Προειδοποιήσεις κατευθύνσεων
 • Κατευθύνσεων
 • Αριθμήσεις οδών και χιλιομετρήσεων
 • Τοπωνυμιών
 • Επιβεβαιώσεων
 • Χρησίμων πληροφοριών γιά τους οδηγούς οχημάτων
 • Ενδείξεις εγκαταστάσεων

Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-94) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Οι πινακίδες Π-17 ή Π-58 ή Π-59, εκτός της πληροφοριακής τους σημασίας, ειδοποιούν τους χρήστες των οδών ότι οι εφαρμοζόμενοι στις κατοικημένες περιοχές κανονιομοί κυκλοφορίας, όπως ο περιορισμός της ταχύτητος, η απαγόρευση χρήσης ηχητικών οργάνων, προειδοποιήσεων κ.λπ. ισχύουν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τμημάτων εκείνων της οδού, εντός κατοικημένης περιοχής, στα οποία, με άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδοποίηση για διαφορετικούς τυχόν κανονισμούς.

Ρυθμιστικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στην αυτή θέση με την πινακίδα Π-17 ή Π-58 ισχύουν σε όλο το μήκος της οδού, εντός της κατοικημένης περιοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό με άλλες πινακίδες, οε ορισμένα τμήματα της οδού αυτής.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής :
Αρ.Πινακίδας Π:     Π1-Π10     Π11-Π20     Π21-Π30     Π31-Π40     Π41-Π50     Π51-Π60     Π61-Π70α     Π71-Π80     Π81-Π95

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ)

Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με όλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής :
Αρ.Πινακίδας ΠΡ:     Πρ1-Πρ18β

Το σχήμα, η μορφή, τα χρώματα και οι επ' αυτών αναγραφές εκάστης των κατά το άρθρο αυτό πινακίδων σήμανσης οδών εμφαίνονται στο συνοδεύοντα τον παρόντα Κώδικα πίνακα σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών.Υστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί σχεδιασθούν, κατασκευαστούν και τοποθετηθούν πληροφοριακές σήμανσης οδών που προκύπτουν από συνδυασμό δύο ή περισσότερων πινακίδων σήμανσης του σχετικού πίνακα σχεδίων που συνοδεύει τον παρόντα Κώδικα.

Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης οδών πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Για την όσο το δυνατόν πιο εύκολη ερμηνεία των πινακίδων σήμανσης ή τον περιορισμό της εφαρμογής των ρυθμιστικών πινακίδων σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων ή κατό ορισμένες χρονικές περιόδους, είναι δυνατή η προσθήκη επεξηγηματικών εγγραφών ή συμβόλων μέσα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάτω από την πινακίδα οι εγγραφές αυτές ή τα σύμβολα μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται στην πινακίδα εφόσον δεν καθιστούν αυτή δυσνόητη.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και βάσει των σχετικών ειδικών προδιαγραφών είναι δυνατόν :

α) οι πινακίδες σήμανσης οδών να τοποθετούνται επί καταλλήλου υποβόθρου μεγαλύτερου μεγέ8ους από την πινακίδα, του ίδιου ή και άλλου σχήματος από αυτήν, προκειμένου η πινακίδα να διακρίνεται ευκρινέ- στερα. Για το σκοπό αυτόν το υπόβαθρο επιτρέπεται να έχει χρώμα διαφορετικό από την πινακίδα, αλλά πάντως διαφορετικό και από τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τις κατηγορίες πινακίδων του άρθρου αυτού, καθώς και να φέρει ειδικά, ιδίως φωσφορίζοντα, υλικό και αντανακλαστικό στοιχεία.

β) Να τοποθετούνται πινακίδες με μορφή φωτεινών πινάκων με μεταβλητά μηνύματα. Η απόφαση του Υπουργού καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των πινακίδων της μορφής αυτής, τις κατηγορίες τους, τη θέση τους, τα μηνύματα που μπορούν να προβάλλονται στην πινακίδα, τη σημασία κάθε μηνύματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ) Να τροποποιούνται τα χρώματα, η μορφή και οι αναγραφές των πινακίδων σήμανσης.

Οι πινακίδες σήμανσης αφορούν τους οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούν σε ολόκληρο το πλάτος του ανοικτού στην κυκλοφορία οδοστρώματος, εκτός αν, με κατάλληλη τοποθέτησή τους, απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς που οδηγούν σε μία ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας που χωρίζονται με κατά μήκος διαγραμμίσεις ή κατάλληλα διαχωριστικά μέσα.

Ο οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλο- νται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 ή το συνδυασμό αυτής με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ, τις πινα- κίδες Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακί- δες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-33, Ρ-34, Ρ-35, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-40, Ρ-44, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-58, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-68, Ρ-70, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75, Ρ-76 και Ρ-77 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πι- νακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, τις πινα- κίδες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72 ή το συνδυ- ασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δια- κοσίων (200,00) ευρώ και τις πινακίδες Ρ-1 και Ρ-2 με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ.