Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄ PDF Εκτύπωση E-mail
08 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
● Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ'.
● Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
● Να έχει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) κατά τη διάρκεια του οποίου να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια, τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τέτοια προϋπηρεσία του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του)
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (έγχρωμες)
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970  Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄ ).
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
● Αποδεικτικά στοιχεία για την περίπτωση ύπαρξης προϋπηρεσίας σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) {Για οδηγό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. τα προβλεπόμενα, από τις οικείες διατάξεις και εγκυκλίους, στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε την ιδιότητα του οδηγού και ασκούσε για 12 μήνες (αθροιστικά) το επάγγελμα του οδηγού και πραγματοποίησε, στο ίδιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 120 ημερομίσθια (αθροιστικά) σε οχήματα κατηγοριών Γ΄, Γ΄+Ε΄.
Για οδηγό ο οποίος οδηγούσε το δικό του όχημα (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης): Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ίδιος, από την οποία να προκύπτουν οι παραπάνω προϋποθέσεις των 12 μηνών, των 120 ημερομισθίων, και η κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄) (συμπλήρωση στο παρόν έντυπο). Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία του από τον ενδιαφερόμενο.
Για οδηγό του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχείρησης ή Οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα: Σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του ενδιαφερομένου.
Για οδηγούς ιερείς ή μοναχούς ή μοναχές, οι οποίοι οδηγούν οχήματα της Εκκλησίας ή Ιερών Μονών: Σχετική βεβαίωση του επικεφαλής της αρμόδιας εκκλησιαστικής Αρχής ή του/της επικεφαλής της Ιεράς Μονής στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης.
Για οδηγό (πολιτικό ή στρατεύσιμο προσωπικό) που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Σχετική βεβαίωση του διοικητή της μονάδας του ενδιαφερομένου.
Για οδηγό που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στην αλλοδαπή: Σχετική βεβαίωση του εργοδότη του, από την οποία να προκύπτουν οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομίσθιων καθώς και κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄), θεωρημένη από το εκεί ελληνικό προξενείο, καθώς και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
Για οδηγό που οδηγούσε όχημα, κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας ή του παιδιού του/της καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τον/την ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α.: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομισθίων καθώς και το είδος του οχήματος που οδηγούσε ο ενδιαφερόμενος (Γ΄, Γ΄+Ε΄). Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης του)


Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ', χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορία Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) για 12 μήνες και δεν έχει πραγματοποιήσει στο ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερομίσθια, του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων. Η άρση του ανωτέρω περιορισμού γίνεται όταν ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει υπηρεσία οδήγησης φορτηγού (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) ή λεωφορείου (κατηγορία Δ΄ ή Δ΄+Ε΄) ακτίνας μέχρι 50 χλμ. για 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια τουλάχιστον.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.


Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.