Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Δ΄ + Ε΄ PDF Εκτύπωση E-mail
09 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Δ΄ + Ε΄

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ' τουλάχιστον.
● Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
● Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
● 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (έγχρωμες).
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου.
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 ευρώ.
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ.


Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄+Ε΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Η κατοχή άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. συνεπάγεται κατηγορία Δ΄+Ε΄ για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. μόνο, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για απεριόριστες διαδρομές συνεπάγεται κατηγορία Δ΄+Ε΄ για απεριόριστες διαδρομές.
● Η χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄+Ε΄ γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ΄+Ε΄ και Δ΄ (αθροιστικά).
● Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄+Ε΄ μπορεί να οδηγεί και οχήματα της κατηγορίας Β' +Ε' .
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.


Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.