Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε ανίστοιχη Ελληνική (κατηγορίας Α΄ Β΄ ή Β΄ + Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1) PDF Εκτύπωση E-mail
15 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε ανίστοιχη Ελληνική (κατηγορίας Α΄ Β΄ ή Β΄ + Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1)

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να είναι ξένος διπλωματικός υπάλληλος, που υπηρετεί στην Ελλάδα, που είναι διαπιστευμένος και απολαμβάνει ασυλίας και προνομίων.
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α΄, Β΄ ή Β΄+Ε΄ ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
● Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από την οικεία Πρεσβεία ή το Προξενείο
● Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
● Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κλπ.), καθώς και ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι διαπιστευμένος και απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 12 ευρώ
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)

Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει την ελληνική άδεια οδήγησης και να πάρει πίσω την ξένη.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.