Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση. PDF Εκτύπωση E-mail
16 Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης


Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται στην περίπτωση υποβολής αιτήματος λόγω συνταξιοδότησης του ενδιαφερόμενου από τον ασφαλιστικό του φορέα για λόγους υγείας. Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
● Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα αν ο περιορισμός γίνεται λόγω συνταξιοδότησης
● Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ

Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.Σημείωση
Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Χορηγείται στον ενδιαφερόμενο νέα άδεια οδήγησης, ταυτάριθμη με την προηγούμενη, μόνο για όσες από τις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Β΄+Ε΄ ισχύει η άδεια που κρατήθηκε και για τις οποίες πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η παλιά άδεια ακυρώνεται και κρατείται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί (εφόσον ο περιορισμός έγινε με τη θέλησή του) ή ο ασφαλιστικός του φορέας διακόψει τη συνταξιοδότησή του και του επιτρέψει να εργαστεί πάλι ως επαγγελματίας οδηγός, είναι δυνατόν να του επαναχορηγηθούν οι προηγούμενες κατηγορίες, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται