Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης (ταξι) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου PDF Εκτύπωση E-mail
04 Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης (ταξι) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (που έχει χορηγηθεί πριν την ισχύ του ν.3109/2003 ΦΕΚ Α'38)

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να μην ασκεί άλλο επάγγελμα η επιχείρηση πλην του οδηγού.
● Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή σε φορείς δημοσίου τομέα όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/82, όπως ισχύει.
● Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ.
● Να μην παίρνει σύνταξη από κανένα Ασφαλιστικό Ταμεία, ούτε από το Δημόσιο.
● Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
● Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
● Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 14 του Π.Δ. 243/1987, Π.Δ. 244/1987 και Π.Δ. 348/1997 σε συνδυασμό με του άρθρου 17 του Ν.3109/2003.
Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Αντίγραφο Ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
● Επίδειξη ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β κατηγορίας και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της άδειας
● Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίου ταμείου 30 ΕΥΡΩ σε διπλότυπο
● Προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
● Απλή φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης

Διαδικασία
Η ανανέωση της άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση πρέπει να γίνει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας ο κάτοχος της άδειας προκειμένου να την ανανεώσει καταβάλλει πενταπλάσιο παράβολο (150 ΕΥΡΩ). Εάν έχει παρέλθει πενταετία από την λήξη ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ειδική γραπτή επανεξέταση σε θέματα κανονισμού E.Δ.X. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που έγινε η επαναχορήγηση.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.