ΚΤΕΟ - Νέα νομοθετική ρύθμιση PDF Εκτύπωση E-mail

driving NEΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και προαγωγής της οδικής ασφάλειας το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών αναδιαμορφώνει τις προϋποθέσεις ασφάλισης των οχημάτων συνδέοντας την ασφάλιση με τον έλεγχο ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών μετά τα Χριστούγεννα όλα τα οχήματα προκειμένου να ασφαλιστούν θα πρέπει να έχουν πρώτα περάσει από τεχνικό έλεγχο(ΚΤΕΟ).
Η ρύθμιση ισχύει και αντίστροφα αφού με την ψήφιση του νομοσχεδίου οι ιδιοκτήτες που προσέρχονται για έλεγχο στα ΚΤΕΟ θα πρέπει να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να ασφαλίζουν καινούρια οχήματα δεδομένου ότι ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ γίνεται στα 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εφόσον το όχημα είναι πλέον υπόχρεο σε τεχνικό έλεγχο (ήτοι μετά από 4 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του) απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι πλέον και η επίδειξη του δελτίου τεχνικού ελέγχου που πιστοποιεί ότι το όχημα έχει ελεγχθεί.
Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των κυκλοφορούντων οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου το 45% συστηματικά διαφεύγει του τεχνικού ελέγχου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους στην οδική ασφάλεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
 • Κάρτα καυσαερίων (αν υπάρχει σε ισχύ).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων:

Εκπαιδευτικά

 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής.
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων.
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται μη οφειλή, ή οφειλή με υπαγωγή σε διακανονισμό.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ) από τον ΟΑΕΕ.
 • Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).
 • Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb).

 

Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
 • Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.).
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος).

Όλα τα οχήματα που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Τρίγωνο
 • Πυροσβεστήρα
 • Φαρμακείο

ΚΟΣΤΟΣ

Η αποφυγή του τεχνικού ελέγχου θεωρείται τροχαία παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ.
Ενημερωθείτε για τις προθεσμίες ελέγχου! Σε περίπτωση που το όχημα δεν προσέρχεται για τεχνικό έλεγχο μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ο τεχνικός έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με το κόστος εκπροθέσμου ως ακολούθως:

Εμπρόθεσμο θεωρείται το όχημα που προσκομίζεται για αρχικό έλεγχο εντός της προθεσμίας που υπάρχει από το πρόγραμμα πρόσκλησης της οικίας Νομαρχίας ή για περιοδικό έλεγχο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το πρόγραμμα πρόσκλησης της οικείας Νομαρχίας, ή την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου συν 1 εβδομάδα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ή επανέλεγχο καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης. Πιο συγκεκριμένα :

Πρόστιμα:

prices_01

prices_02

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο μετά την παρέλευση της προθεσμίας 20 ή 30 ημερών και μέχρι 60 ημέρες από την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις, τότε ο έλεγχος θεωρείται Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος.
2. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία Αρχικού ή Περιοδικού Ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης Αρχικός Έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου.